Acest site este administrat de SC EBIKE Turism SRL, persoană juridică, înregistrată în Registrul Comerțului –Iași sub nr.J22/1784/10.05.2019 CUI 41094169, sediul social în Mun.Iași, Str.Grigore Ureche, Nr.7, Casa cu Absida, la SCA Tomaseschi&Asociatii, Jud. Iași, operator de date cu caracter personal.

Site-ul deservește activitatea companiei sub marca SC EBIKE Turism SRL care activează în domeniu turistic. Compania activează pe piața din România din februarie 2020 și este un proiect de dezvoltare locală creat pe bază de fonduri europene accesate cu sprijinul Consiliului Local Iași.

Scopul prezentului site este acela de a le furniza clienților noștri soluții complete, adaptate necesităților acestora pentru a facilita gestionarea fără efort din partea clientului a întregului proces de închiriere a unei biciclete în bună stare de funcționare, respectiv de accesare a unor pachete turistice.

1. Cine suntem?

SC EBIKE Turism SRL, persoană juridică, înregistrată în Registrul Comerțului –Iași sub nr. J22/1784/10.05.2019 CUI 41094169, sediul social în Mun.Iași, Str.Grigore Ureche, Nr.7, Casa cu Absida, la SCA Tomaseschi&Asociatii, Jud. Iași, operator de date cu caracter personal. Scopul principal al companiei este de a oferi pachete turistice care includ închirierea de echipament sportiv.

2. Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Datele cu caracter personal înseamnă orice informaţii cu ajutorul cărora o persoană fizică poate fi identificată, incluzând numele și prenumele, adresa, datele de contact (număr de telefon, adresă de email), datele personale (număr și serie CI, CNP). Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate.

Conform cerințelor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, operatorul de date cu caracter personal are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care clientul le furnizează.

În conformitate cu Regulamentul Intern al companiei și cu procesul propriu-zis de achiziționare a serviciilor noastre, suntem nevoiți să cerem accesul la date cu caracter personal. Deși este posibilă utilizarea site-ului fără a fi necesar să ne furnizați informații personale, utilizarea serviciilor noastre impune solicitarea unor date cu caracter personal, incluzând: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa poștală și număr de telefon. Aceste informații sunt colectate numai atunci când acceptați voluntar și în cunoștință de cauză transmiterea lor către noi.

Dacă transmiteți fie prin formularul aflat pe site fie prin email, o solicitare de angajare însoțită de CV și scrisoare de intenție, acestea vor fi direcționate către Departamentul de resurse umane. Datele cuprinse în CV-ul dumneavoastră vor fi utilizate exclusiv în scopul derulării procesului de recrutare.

3. De unde sunt colectate datele cu caracter personal?

În general datele sunt obținute direct de la Client și/sau de la un împuternicit al Clientului. În plus, putem obține date ca urmare a consultării unor surse externe respectiv instituții și autorități publice, registre publice, baze de date electronice, informații disponibile în social media cât și pe internet, sau terți abilitați, deținători de astfel de informații, cum ar fi, dar fără a ne limita la: Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Biroul de Credit S.A., portalul instanțelor de judecată din România administrat de Ministerul Justiției, terți abilitați în vederea deținerii unor baze de date ale persoanelor acuzate de terorism sau expuse politic etc.

Serviciile online nu sunt concepute sau destinate utilizării de către copiii cu vârsta sub 18 ani și, prin urmare, dacă ai sub 18 ani, te rugăm să nu utilizezi serviciile SC EBIKE Turism SRL, respectiv să nu ne furnizezi informații cu caracter personal. Dacă descoperim că am colectat din greșeală astfel de informații, atunci, în măsura în care legea solicită, vom șterge imediat aceste informații din baza noastră de date.

Dacă un părinte sau tutore descoperă că copilul său cu vârsta de până la 14 ani ne-a furnizat informații fără consimțământ parental, acesta va trebui să ne contacteze la contact.discoveriasi@gmail.com pentru ștergerea acestor date.

Dacă un părinte sau tutore descoperă că copilul său cu vârsta peste 14 ani dar până la 18 ani ne-a furnizat informații fără consimțământ parental, acesta va trebui să ne contacteze la contact.discoveriasi@gmail.com pentru exprimarea acordului sau dezacordului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal transmise de către minor.

4. Care este scopul prelucrării?

Scopurile prelucrării datelor dumneavoastra sunt:

1. furnizarea de servicii adaptate solicitării și nevoilor dumneavoastră;

2. pentru efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de produse/servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață cu privire la produsele/serviciile SC EBIKE Turism SRL și pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor/serviciilor SC EBIKE Turism SRL;

3. efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în cadrul SC EBIKE Turism SRL;

4. soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări la care SC EBIKE Turism SRL este parte;

5. efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor SC EBIKE Turism SRL, precum și realizarea de audituri sau investigații ale SC EBIKE Turism SRL;

6. pentru înregistrarea video a prezenței persoanelor în locațiile fizice ale SC EBIKE Turism SRL, cu scopul de a menține un nivel ridicat de securitate;

7. pentru scopuri ce țin de activitatea de control, audit, arhivare desfășurate în cadrul firmelor afiliate membre ale grupului având acționariat comun, acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost inițial colectate;

8. pentru scopuri de marketing direct în condițiile în care clientul și-a dat consimțământul în acest sens.

5. În ce temei prelucrăm datele cu caracter personal?

1. pentru a face demersuri necesare de încheiere a unui contract, pentru executarea unui contract la care Clientul/persoana vizată este parte (de ex: furnizarea serviciilor de închiriere biciclete) sau pentru a furniza Clientului informații despre serviciile prestate sau suport pentru utilizarea acestora;

2. în baza unei obligații legale aflate în sarcina SC EBIKE Turism SRL (de ex: identificarea și cunoașterea clientelei, identificarea și prevenirea fraudelor);

3. în baza interesului legitim al SC EBIKE Turism SRL (de ex: centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de Clienți; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor SC EBIKE Turism SRL);

4. pentru motive de interes public major, și anume, prevenirea și combaterea săvârșirii de infracțiuni.

6. Pentru ce perioadă sunt stocate datele cu caracter personal?

Datele dumneavoastră vor fi stocate pe perioada derulării contractului de închiriere a vehiculului și va continua pentru o perioadă de timp pentru care părțile contractuale pot emite pretenții în considerarea relației contractuale și au obligație legală de arhivare. În scopuri de marketing, datele dumneavoastră vor fi prelucrate pentru o perioadă de o lună de la momentul furnizării acestora. CV-urile și scrisorile de intenție vor fi prelucrate pentru o perioadă de o lună de la încheierea procesului de recrutare în cazul în care acesta nu se finalizează prin angajarea dumneavoastră. În cazul angajării dumneavoastră, CV-ul și scrisoarea de intenție sunt prelucrate pentru o perioadă egală cu perioada cât veți fi în relație contractuală cu subscrisa la care se va adăuga perioada legală de arhivare.

7. Către cine vom transmite datele cu caracter personal?

Informațiile vor fi folosite exclusiv de către SC EBIKE Turism SRL.

Este posibil să fim obligați, conform legii, să transmitem datele dumneavoastră către autorități judiciare în considerarea unor obligații legale de dezvăluire în procedura de investigație sau în procedura în fața instanței de judecată. Totodată, în derularea activităților legale de audit financiar sau audit IT, control din partea unor autorități publice, datele dumneavoastră pot fi accesate de către persoanele desemnate pentru derularea respectivelor activități fără însă ca acestea să aibă drept de intervenție, copiere, ștergere sau transmitere a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În condițiile transferării datelor dumneavoastră către un terț, astfel cum au fost menționați în paragraful anterior, acești terți vor respecta garanțiile legale sau garanțiile oferite de subscrisa conform prezentelor termene și condiții.

8. Care sunt drepturile persoanei vizate și ce acțiuni poate aceasta să întreprindă?

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale:

1. dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate;

2. de a solicita accesul la datele dumneavoastră respectiv de a solicita transmiterea de confirmări prin care să vi se comunice o serie de informații referitoare la datele prelucrate, printre care categoriile de date personale, scopul prelucrării și destinatarii cărora le sunt dezvăluite datele;

3. de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal presupune și de a obţine completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;

4. de a solicita restricţionarea prelucrării în cazurile în care trebuie verificată exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau în cazul în care persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

5. de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate printre altele dacă datele nu mai sunt necesare, persoana își retrage consimțământul, persoana vizată se opune;

6. de a vă opune prelucrării, în acest caz, în funcție de scopul prelucrării este posibil ca subscrisa să nu poată da curs solicitării formulată online;

7. dreptul la portabilitatea datelor respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal dacă există consimțământul dumneavoastră iar prelucrarea se efectuează în mod automat;

8. de a formula plângere către autoritatea de supraveghere, în situația în care considerați ca datele dumneavoastră personale nu au fost prelucrate conform legilor în vigoare.

Refuzul dumneavoastră, determină neutilizarea datelor pe care ni le-ați furnizat.

Este posibil ca furnizarea unor date cu caracter personal să fie esențială pentru demararea și derularea unei relații contractuale. În cazul în care vă veți manifesta refuzul de prelucrare a datelor cu caracter personal sau doar a unei părți dintre acestea, angajatul SC EBIKE Turism SRL vă va specifica dacă acest refuz are influență asupra solicitării dumneavoastră de servicii.

Dacă refuzul de prelucrare a datelor cu caracter personal determină imposibilitatea continuării relațiilor contractuale, veți fi informat în acest sens iar dacă veți menține refuzul de prelucrare a datelor cu caracter personal, acest lucru valorează denunțare unilaterală a contractului cu toate efectele legale și contractuale ce decurg din aceasta dacă există un contract în derulare sau imposibilitatea de a vă furniza serviciile solicitate.

Aceste drepturi pot fi exercitate în mod gratuit prin transmiterea unei cereri datate și semnate la adresa: adresa noastră.

9. Înregistrarea persoanelor vizate

Cu acordul Clientului/persoanei vizate exprimat înainte de fiecare convorbire telefonică, SC EBIKE Turism SRL poate înregistra și păstra convorbirile telefonice către/de la centralele telefonice ale SC EBIKE Turism SRL, informații utilizate exclusiv în scopul investigării anumitor situații, pentru a face proba anumitor operațiuni/instrucțiuni/acorduri date de către Client/altă persoană vizată, pentru a le folosi ca probă în instanță în cazul unui litigiu sau la solicitarea unei autorități, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor sale. Politica de confidentialitate acoperă tratamentul nostru asupra informațiilor cu caracter personal pe care le colectăm când vizitați websiteul www.